KODEKS DROGOWY

SPIS TREŚCI | DODATKI


 

Rozdział 2

Ruch pieszych

Art. 11.

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

W pozostających przypadkach zaleca się korzystanie z prawej strony.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Art. 12.

1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:

1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:

a) pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,

b) ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;

2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;

3) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

7. Zabrania się:

1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;

2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności;

3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

Art. 13.

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Czyli zamiast czekać na zielone światło na przejściu możemy przejść na skrzyżowaniu obok przejścia...

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

Co to znaczy „wyodrębnione z jezdni” ?

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

A jeśli na takiej wysepce nie ma oddzielnego sygnalizatora dla pieszych, jak na poniższym zdjęciu, to czy możemy do wysepki dojść pomimo sygnału czerwonego wyświetlanego po drugiej stronie drogi ? Chyba możemy, bo mamy 2 przejścia (właściwie 3), a tylko 1 sygnalizator... Podobnie jest z przejazdami dla rowerów. To kolejne niedopatrzenie ustawodawcy, bo w takim wypadku mamy pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi na zielonym.

Art. 14.

Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

Czyli pieszy ma na przejściu pierwszeństwo, ale nie wolno mu na nie wchodzić... Chociaż kto wie co w tym przypadku oznacza "bezpośrednio"... Logicznie należy to chyba tłumaczyć w ten sposób, że nie wolno wejść na najbliższy pas ruchu, bez ustąpienia pierwszeństwa pojazdom, a jak już wejdziemy, to na kolejnych pasach mamy pierwszeństwo.

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

Nawet po upewnieniu się, że nic nie nadjeżdża ? Również na przejściu ?

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Art. 15.

Przepisów art. 11–14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.

ZALECENIA DLA PIESZYCH

1. Jeżeli to możliwe należy korzystać z chodnika i unikać chodzenia blisko jego krawędzi, będąc zwróconym plecami do nadjeżdżających pojazdów. W przypadku konieczności wejścia na jezdnię należy najpierw rozejrzeć się w obie strony, nawet kilkukrotnie.

2. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika,należy chodzić lewą stroną drogi, aby widzieć nadjeżdżające pojazdy. Chodzić jeden za drugim, zwłaszcza na wąskiej drodze.

3. W przypadku ograniczonej widoczności należy stosować ubiór lub nieść coś w jasnym, jaskrawym kolorze lub o właściwościach fluorescencyjnych, korzystać z materiałów odblaskowych.

4. Idąc z dziećmi należy zająć pozycję pomiędzy nimi a innymi uczestnikami ruchu drogowego i mocno trzymać je za ręce. Bardzo małe dzieci należy zapinać w spacerówkach lub wykorzystywać szelki zabezpieczające. Wioząc w wózku małe dziecko nie należy, wyjeżdżać nim na jezdnię, aby sprawdzić czy można przejść na drugą stronę ulicy, zwłaszcza spomiędzy zaparkowanych pojazdów.

5. Pamiętać, że wiele dzieci nie jest w stanie ocenić prędkości lub odległości nadjeżdżającego pojazdu, należy im dawać dobry przykład, przechodzić przez jezdnię w bezpiecznym, dobrze widocznym miejscu. Należy unikać przechodzenia przez jezdnię spomiędzy zaparkowanych samochodów, na "ślepym" zakręcie lub w pobliżu szczytu wzniesienia. Pieszy powinien przejść do miejsca, w którym inni uczestnicy ruchu drogowego będą mogli go wyraźne widzieć. Jezdni nie należy przechodzić na ukos.

6. Przechodząc przez ulice jednokierunkowe pamiętać, że niektóre pojazdy mogą poruszać się "pod prąd".

7. Nie wchodzić na część drogi przeznaczoną dla rowerów.

8. Piesi powinni upewnić się, iż nadjeżdżające pojazdy miały wystarczająco dużo czasu, aby ich zauważyć i zatrzymać się przed umożliwieniem im przejścia przez jezdnię, nawet w przypadku korzystania z przejścia dla pieszych. W przypadku śliskiej nawierzchni jezdni pojazdy będą wymagały więcej czasu. Należy pamiętać, iż nadjeżdżające pojazdy nie muszą się zatrzymywać do chwili, gdy pieszy znajdzie się na przejściu. Należy rozglądać się w obu kierunkach i nasłuchiwać, na wypadek, gdyby inny uczestnik ruchu nie zauważył pieszego i usiłował wyprzedzić pojazd, który się zatrzymał. W przypadku, gdy pośrodku przejścia dla pieszych znajduje się wysepka, należy na niej poczekać i przed przejściem na drugą stronę jezdni stosować się do powyższych zasad – stanowi to oddzielne przejście.

9. Zachować czujność również przy przechodzeniu na zielonym świetle, gdyż nawet w takiej sytuacji pojazdy mogą mieć możliwość przejazdu, a kierujący mogą nie widzieć sygnalizacji dla pieszych.

10. Do autobusu należy wsiadać lub z niego wysiadać jedynie w chwili, gdy zatrzymał się, aby to umożliwić. W czasie wysiadania należy zwracać uwagę na rowerzystów. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię bezpośrednio za lub przed autobusem. Należy poczekać na odjazd autobusu w celu zapewnienia sobie pełnej widoczności w obu kierunkach ruchu.Rozdział 3 Ruch pojazdów ==>


DODATKI

ROSY

0-607 033 233

e-mail: rc2000@o2.pl