KODEKS DROGOWY

SPIS TREŚCI | DODATKI
Dział IV

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Rozdział 1a

Centralna ewidencja kierowców

Art. 100a.

1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie odpowiedniej jakości danych przekazywanych do ewidencji i jej referencyjny charakter.

Art. 100aa.

1. W ewidencji gromadzi się dane o:

1) osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej „uprawnieniami”;

2) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

3) osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;

4) osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;

5) wykładowcach prowadzących szkolenie;

6) egzaminatorach;

7) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

8) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;

9) instruktorach techniki jazdy;

10) instruktorach prowadzących szkolenie;

11) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;

12) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;

13) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;

14) ośrodkach egzaminacyjnych.

2. W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.

3. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r. przez organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.

4. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) obywatelstwo;

5) adres zamieszkania;

6) datę zgonu;

7) o uprawnieniach;

8) o okresie próbnym i jego przedłużeniu;

9) o skierowaniu na kurs reedukacyjny;

10) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;

11) o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;

12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach;

13) o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

14) o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych;

15) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o transporcie drogowym;

16) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099);

17) o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, instruktorze techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie;

18) o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili egzamin państwowy;

19) o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

20) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

5. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gromadzi się następujące dane:

1) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;

2) datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę;

3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę;

4) imię i nazwisko;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) datę zgonu;

7) fotografię;

8) wzór podpisu;

9) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

10) obywatelstwo;

11) adres zamieszkania;

12) telefon, adres poczty elektronicznej – o ile został podany we wniosku;

13) o posiadanych uprawnieniach;

14) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;

15) wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil;

16) o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami;

17) wskazanie, czy wniosek dotyczy:

a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,

c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,

d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,

e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

18) dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;

19) dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy;

20) dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;

21) dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w dokumentach kierowcy;

22) dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – jeżeli są wymagane;

23) dotyczące wyników egzaminów państwowych;

24) o posiadanych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o transporcie drogowym.

6. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5–10, gromadzi się następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, instruktora techniki jazdy lub instruktora;

5) dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;

6) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;

7) datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.

7. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11–14, gromadzi się następujące dane:

1) nazwę;

2) adres siedziby;

3) numer ewidencyjny;

4) numer identyfikacyjny REGON;

5) dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej;

6) datę i przyczynę skreślenia z rejestru;

7) datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do rejestru;

8) o wpisach i skreśleniach.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.

Art. 100ab.

1. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się, z wyłączeniem danych, o których mowa w:

1) art. 100aa ust. 4 pkt 11 oraz ust. 5 pkt 18, które podlegają usunięciu z ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu;

2) art. 100aa ust. 4 pkt 12 i 13, które podlegają usunięciu z ewidencji na zasadach określonych w art. 98 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Art. 100ac.

1. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2–7, przekazują do ewidencji:

1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 1–5, pkt 7–10 i pkt 20 oraz ust. 5 pkt 1–5, pkt 7–17, pkt 19–22 i pkt 24;

2) sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i 13 oraz ust. 5 pkt 18;

3) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12;

4) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub sąd – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 10;

5) marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 14;

6) wojewoda lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15;

7) kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15;

8) starosta – w zakresie danych, o których mowa w:

a) art. 100aa ust. 4 pkt 16–19 oraz ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5 i 10,

b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 11;

9) wojewoda – w zakresie danych, o których mowa w:

a) art. 100aa ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy oraz w ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 9,

b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 13;

10) marszałek województwa – w zakresie danych, o których mowa w:

a) art. 100aa ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 6–8,

b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 12 i 14;

11) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie zatarcia skazania, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, w momencie usunięcia danych z Krajowego Rejestru Karnego;

12) kierownik ośrodka szkolenia kierowców – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 5 pkt 21;

13) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 5 pkt 23. 2. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2, są uzupełniane w sposób automatyczny przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

3. Podmioty wymienione w ust. 1, wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.

4. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, o ile są gromadzone w tych rejestrach.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

Art. 100ad.

1. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom wymienionym w art. 100ac ust. 1 zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji.

2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty oraz wpisanie do ewidencji nowych danych.

3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 100ac ust. 1, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań wynikających z niniejszej ustawy.

Art. 100ae.

W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.

Art. 100af.

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia.

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji oraz ich bezpieczeństwo.

Art. 100ag.

1. Organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej oraz zaświadczeń do przewozu towarów niebezpiecznych przekazują administratorowi ewidencji i aktualizują dane o przedsiębiorcach prowadzących wskazane ośrodki.

2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.

Art. 100ah.

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1) Policji;

2) Inspekcji Transportu Drogowego;

3) Żandarmerii Wojskowej;

4) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

5) Straży Granicznej;

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

7) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

8) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

9) Szefowi Biura Ochrony Rządu;

10) sądom;

11) prokuraturze;

12) starostom;

13) strażom gminnym (miejskim);

14) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

15) organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, 788 i 1269);

16) wojskowym komendantom uzupełnień;

17) podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.);

18) ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego;

19) marszałkowi województwa;

20) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego;

21) zakładom ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

22) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;

23) ministrowi właściwemu do spraw rodziny;

24) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;

25) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 i 1217).

2. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości.

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej.

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Art. 100ai.

1. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Dane zgromadzone w ewidencji dotyczące praw jazdy udostępnia się właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej przy wykorzystaniu Europejskiej Sieci Praw Jazdy.

Art. 100aj.

1. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, dane zgromadzone w ewidencji, udostępnia się w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego.

2. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane po uwierzytelnieniu zainteresowanego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) dane wymagane do uzyskania dostępu do poszczególnych danych,

2) szczegółowy zakres udostępnianych danych – mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Art. 100ak.

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także osobie, której one dotyczą.

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Art. 100al.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 100ag–100ak, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój interes prawny.

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Art. 100am.

1. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania na uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 100an.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnianie danych na podstawie art. 100ah ust. 1, art. 100ak ust. 1, art. 100al ust. 1 i art. 100am ust. 1, mając na względzie zróżnicowanie postaci wniosku oraz potrzebę usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji kierowców.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 100ah i art. 100ak–100am, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

Art. 100ao.

Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:

1) nieodpłatnie, w przypadku:

a) danych udostępnianych na podstawie art. 100ah–100ak,

b) danych udostępnianych na podstawie art. 100am organom administracji publicznej, niewymienionym w art. 100ah ust. 1, w celach niekomercyjnych;

2) odpłatnie, w przypadku:

a) danych udostępnianych na podstawie art. 100al,

b) danych udostępnianych na podstawie art. 100am w celach komercyjnych,

c) danych udostępnianych na podstawie art. 100am – z zastrzeżeniem ust. 1 lit. b, w celach niekomercyjnych.

Art. 100ap.

1. Wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednej osoby lub jednego podmiotu nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wysokość opłaty za udostępnianie danych z ewidencji do celów komercyjnych i niekomercyjnych określa się według wzoru:

O = K × (A + B) + M

gdzie:

O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych,

K – współczynnik wynoszący:

a)1,0 – do celów niekomercyjnych,

b)1,5 – do celów komercyjnych,

A – opłata za prace informatyczne,

gdzie

A = 0,5H1 × Z + 0,5H2 × Z + 0,75H3 × Z + 10H4 × Z + H5 × Z

B – opłata za prace eksploatacyjne,

gdzie

B = 1,5H6 × 10Z + H7 × 10Z + 1,5H8 × 10Z + 0,6H9 × 10Z + 0,5H10 × 10Z

M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany, w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usługi,

a poszczególne symbole oznaczają:

H – ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania:

H1 – czas trwania prac programowo-projektowych,

H2 – czas opracowania dokumentacji programowej,

H3 – czas trwania prac analitycznych i projektowych,

H4 – czas opracowania nowego programu,

H5 – czas opracowania programu z gotowych modułów,

H6 – czas wyboru podzbioru z bazy danych,

H7 – czas przetwarzania wybranych danych,

H8 – czas wykonania tablicy statystycznej,

H9 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 danych jednostkowych,

H10 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

Z – opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji.

3. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 23 000 zł.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji,

2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji,

3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji

mając na względzie zróżnicowaną postać składania wniosku o udostępnienie danych oraz tryb ich udostępniania do celów komercyjnych i niekomercyjnych.

Art. 100aq.

W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostęp do ewidencji.

Rozdział 1b

Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych

Art. 100f.

1. Tworzy się centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych, o których mowa w art. 8, zwaną dalej „ewidencją”.

2. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie odpowiedniej jakości przekazywanych do ewidencji danych i jej referencyjny charakter.

Art. 100g.

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane:

1) numer karty;

2) datę wydania karty;

3) datę ważności karty;

4) oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę;

5) imię i nazwisko, numer PESEL osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

6) datę zgonu;

7) nazwę i adres oraz numer identyfikacyjny REGON placówki, której wydano kartę, markę, model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą – w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3;

8) datę i przyczynę utraty ważności karty;

9) status karty;

10) identyfikator osoby lub podmiotu dokonującej w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 oraz pkt 7 i 8, z wyłączeniem numeru PESEL, oraz informację o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 5e pkt 2 i 3 przekazuje do ewidencji powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego przewodniczący wydał kartę.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, są uzupełniane w sposób automatyczny przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

4. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wprowadza dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot.

5. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, o ile są w tych rejestrach gromadzone.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

7. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od dnia utraty ważności karty.

Art. 100h.

1. W celu wprowadzenia danych do ewidencji, powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji.

2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych.

3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych, do których zapewnia się dostęp powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez nie zadań wynikających z niniejszej ustawy.

Art. 100i.

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia.

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do ich usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji oraz ich bezpieczeństwo.

Art. 100j.

W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.

Art. 100k.

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile jest to niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1) Policji;

2) Inspekcji Transportu Drogowego;

3) Żandarmerii Wojskowej;4) Straży Granicznej;

5) starostom;

6) strażom gminnym (miejskim);

7) powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Art. 100l.

Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych. Art. 100m. Udostępnianie danych, o którym mowa w art. 100k i art. 100l, jest nieodpłatne.

Rozdział 3

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

Art. 116.

1. Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.

2. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.

3. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

Art. 117.

1. Do zadań ośrodka należy:

1) współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;

3) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;

3a) organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;

4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;

5) prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;

6) prowadzenie kursów:

a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,

b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;

7) organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;

8) przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;

9) inna niż wymieniona w pkt 4−8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.

2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 118.

1. Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.

2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.

3. Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.

Art. 119.

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Przychodami ośrodka są:

1) wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

2) wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.

3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:

1) bieżącego utrzymania ośrodka;

2) wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;

4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1−3.

4. (uchylony).

5. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.

6. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.

7. Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.

Art. 120.

1. Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.

2. Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.

Art. 121.

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych – szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7;

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy – warunki wynagradzania egzaminatorów.Dział V Kontrola ruchu drogowego ==>


DODATKI

ROSY

0-607 033 233

e-mail: rc2000@o2.pl